SOCIAL RESPONSIBILITY

บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน ด้านสวัสดิการ ด้านการจ้างงาน ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability) ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ รวมทั้งข้อกำหนดตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ประกาศให้ลูกจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน 

2. การทบทวน  ผู้บริหารระดับสูง จะทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนปฏิบัติงานเป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

3. บริษัทฯ จะแต่งตั้งและจัดให้มีผู้แทนบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับอาวุโสและผู้แทนลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดในมาตรฐานนี้  จะได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

4. การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ  บริษัทฯ จะให้ลูกจ้างได้ทราบถึงข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้โดยทั่วกัน และมีการนำไปปฏิบัติทุกระดับขององค์กร จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะ  ตรวจตรากิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

5. การควบคุมผู้รับจ้างผลิตหรือผู้รับเหมาช่วง(ถ้ามี) บริษัทฯ จะกำหนดวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกและประเมินผู้รับจ้างผลิตหรือผู้รับเหมาช่วง (ทุกช่วงการผลิต) และดูแลให้มีการปฏิบัติหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้เช่นกัน และต้องจัดเก็บรักษามาตรฐานทีั่แสดงว่าผู้รับจ้างผลิต และผู้รับเหมาช่วงได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

6. การแสดงความรับผิดชอบและการแก้ไข ในกรณีที่ลูกจ้างแสดงข้อวิตกห่วงใย เกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัทว่า อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งนโยบายหรือข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้   บริษัทฯ จะให้ความสนใจตอบสนองต่อกรณีดังกล่าว ดำเนินการสอบสวนและแก้ไข เพื่อมิให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และต้องละเว้นการลงโทษทางวินัย  การเลิกจ้าง หรือการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งข้อห่วงใยดังกล่าว   อีกทั้งต้องจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้การปฏิบัติของบริษัทไม่เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

7. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก  บริษัทฯ จะจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการสื่อข้อความกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและการปฏิบัติของบริษัทตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

8. การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสอบข้อเท็จจริง  บริษัทต้องให้ข้อมูลหรือจัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติของบริษัทตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ ในกรณีที่มีผู้รับจ้างผลิตหรือผู้รับเหมาช่วงการผลิต ผู้รับจ้างผลิตและผู้รับเหมาช่วงจะให้ข้อมูลหรือจัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลในทำนองเดียวกัน  โดยผนวกข้อกำหนดดังกล่าวไว้ในสัญญาจัดซื้อของบริษัท

9. การบันทึก   บริษัทฯ จะจัดเก็บดูแลรักษาบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

พนักงานมีผลิตภาพ มีความมั่นคง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นิยาม  (Define)

1.  “ผลิตภาพ”    หมายถึง พนักงานมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการทำงาน

2.  “ความมั่นคง” หมายถึง พนักงาน มีหลักประกันที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในการ

     ทำงานและได้รับค่าตอบแทนตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นธรรม

3.  “คุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง พนักงาน ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ มีความมั่นคงในการ

      ทำงานและการดำรงชีพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Missions)

  1. พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
  2. จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการของบริษัท
  3. เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ